OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKWATEROWANIA

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKWATEROWANIA

 1. TREŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKWATEROWANIA

  Ogólne warunki świadczenia usług stanowią integralną część umowy, zawartej pomiędzy firmą Trebam odmor d.o.o. – Biuro podróży Jelena Travel (w dalszej części Jelena Travel) występującą w charakterze organizatora podróży lub upoważnionego pośrednika a podróżnym, który akceptuje zaproponowaną i wybraną imprezę turystyczną. Zawarte w ogólnych warunkach postanowienia zobowiązują prawnie tak gościa jak i firmę Jelena Travel. Ogólne warunki podróży są zamieszczone na stronie internetowej firmy Jelena Travel (www.trebamodmor.hr). W przypadku rezerwacji grupowych dokonanych przez grupy, organizacje lub biuro podróży, stosowane będą warunki uzgodnione umową zawartą osobno dla każdej grupy, organizacji lub biura podróży, lub korespondencją prowadzoną pomiędzy stronami umównymi.
  W przypadku rezerwacji usług zakwaterowania w Chorwacji i innym krajom zgodnie z ofertą, Jelena Travel wystęuje jako pośrednik, wystawiając faktury w swoim imieniu i na własne konto, świadcząc niezmienione usługi bez dodatkowych świadzeń.

W przypadku zakwaterowania w prywatnych apartamentach i pokojach, Jelena Travel występuje jako organizator (fotografowanie, doradztwo, rezerwacje itp.) i wystawia fakture VAT marża zgodnie z paragrafem 91 chorwackiej Ustawy o VAT.

Wszelkie informacje, dane i zdjęcia dotyczące jednostek zakwaterowania, zostały dostarczone Jelenie Travel bezpośrednio od  oferentów usług zakwaterowania. Jelena Travel sprawdza obiekty ze swojej oferty, jednak nie odpowiada za ewentualne błędy lub spóżnienia spowodowane  ażurowaniem stron.


 1. KATEGORYZACJA I OPIS USŁUG

  Zaproponowane kwatery są opisane według kategoryzacji, obowiązującej w miejscowej organizacji turystycznej, w momencie wydawania pozwolenia na wynajem. 
  Standardy kwatery, jedzenia, usług itp. w pojedynczych miastach i krajach są różne i nie można ich porównywać. Informacje, jakie podróżny otrzyma w innych punktach sprzedaży nie zobowiązują Jelenę Travel. ponad to, co zostało objawione na firmowych stronach internetowych.


Jeżeli podróżny nie zamówił pokoju/apartamentu na specjalnych warunkach, jest zobowiązanym zaakceptować każdy pokój/apartament, który został oficjalnie zarejestrowany i opisany w katalogu oraz w cenniku i jest przeznaczony do wynajmu w konkretnym obiekcie. Jeżeli będzie możliwe, to Jelena Travel postara się zrealizować dodatkowy wniosek podróżnego, związany z zakwaterowaniem (komfort, położenie pokoju, piętro itp.), ale nie może tego zagwarantować. 

3. CENA ZAKWATEROWANIA I USŁUGI 

Ceny usług są określone za każdą kwaterę i zawierają te, które się do niej odnoszą i zostały opisane w rezerwacji. 
Usługi specjalne to takie, z których można skorzystać w konkretnej kwaterze, ale ich koszt nie został zawarty w cenie, dlatego podróżny płaci za nie oddzielnie. Usługi specjalne należy zamawiać w momencie zgłoszenia, dopłacając do ceny usługi zakwaterowania, przy czym ich koszt zostaje doliczony do łącznej ceny. 
Usługi fakultatywne to takie, które są oferowane przez firmę Jelena Travel ale nie są związane z ofertą wynajętej kwatery. 
Ceny kwater są dostarczane klientow w walucie EUR. W przypadku wpłat wykonywanych z krajów zagranicznych, wpłata zostanie dokonana w EUR. W przypadku wpłat z Chorwacji, stosowany będzie średni przelicznik  Chorwackiego Banku Narodowego w dniu wpłaty i płatność w walucie KUNA.


 1. ZGŁOSZENIE REZERWACJI

  Zgłoszenia rezerwacji kwatery dokonuje się drogą elektroniczną,  w-mailem na adres: prodaja@trebamodmor.hr.

W zapytaniu należy określić wszystkie informacje niezbędne do przygotowania ostatecznej oferty.  Podczas potwierdzania rezerwacji, podróżny jest zobowiązany udostępnić Jelenie Travel wszystkie informacje potrzebne do dokonania rezerwacji i wystawienia faktury, łacznie z danymi osobowymi.

 

 

 1. REZERWACJE I WPŁATY

  Zapytania i rezerwacje kwater przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail: prodaja@trebamodmor.hr.

W chwili dokonywania rezerwacji podróżny potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi warunkami świadczenia usług zakwaterowania, które wcześniej uważnie przeczytał i w całości zgadza się z ich postanowieniami. W ten sposób wszystko, co zostało zawarte w niniejszych Ogólnych warunkach przedstawia zobowiązanie prawne tak podróżnego jak i agencji. Agencja dostarcza osobie, z którą podpisuje umowę, odpowiedni materiał reklamowy lub program w formie elektronicznej (e-mail lub strona internetowa), informuje ją o wszystkich ważnych informacjach, odnoszących się do podróży. Równocześnie wręcza mu, ewentualnie informuje gdzie można znaleźć, ogólne warunki podróży, stanowiące integralną część niniejszej umowy oraz oferuje pakiet ubezpieczenia podróży i ubezpieczenia od odwołania imprezy. W trakcie dokonywania rezerwacji podróżny jest zobowiązany podać wszystkie dane, wymagane w trakcie procedury rezerwacji. Rezerwacja jest obowiązującą od momentu dokonania płatności; każde inne potwierdzenie, ustne lub pisemne, nie jest traktowane jak rezerwacja. W celu rezerwacji usługi należy wpłacić zaliczkę w kwocie 30 % łącznej ceny, a resztę należności wpłacić najpóźniej na 10 dni przed początkiem korzystania z usług. Jelena Travel zastrzega prawo do zmiany warunków płatności, o czym poinformuje klienta podczas składania oferty. Jeżeli do dnia przyjazdu pozostało 21 dni lub mniej to, po akceptacji oferty, należy wpłacić 100% ceny usługi zakwaterowania. Zapłaty można dokonać na konto  firmy Jelena Travel, zgodnie z fakturą pro forma, która podróżnemu zostanie dostarczona po przyjęciu oferty. Dana wykonania płatności to dana w której Jelena Travel otrzymała przelew na swoje konto. 
Po wpłynięciu  całej kwoty za wybraną usługę, podróżny otrzyma voucher z określonymi, umówionymi i opłaconymi usługami. Voucher jest dowodem dokonanej rezerwacji usług. Podróżny jest zobowiązany przekazać voucher od razu po przyjeździe do kwatery, ponieważ na jego podstawie będą realizowane zarezerwowane usługi. Jeżeli do zarezerwowanej kwatery przyjedzie więcej osób niż wpisanych do dokumentów podróży (voucher), właściciel obiektu ma prawo nie wpuścić osoby nie zgłoszone ewentualnie przyjąć wszystkich za dodatkową opłatą, uiszczaną na miejscu. 
Wpłatą rezerwacji podróżny potwierdza, że został w całości zapoznany ze wszystkimi warunkami, pod którymi kwatera została mu zaproponowana. Wpłatą rezerwacji podróżny potwierdza, że akceptuje Ogólne warunki świadczenia usług zakwaterowania oraz potwierdza, że w ich ramach zostało mu zaproponowane ubezpieczenie podróży. Przez sam fakt wpłaty rezerwacji wszystko, co zostało zawarte w niniejszych warunkach, staje się automatycznie prawnym zobowiązaniem tak podróżnego jak i firmy Jelena Travel. 

6. PRAWO FIRMY JELENA TRAVEL DO ZMIAN I ODWOŁAŃ 

Firma Jelena Travel zobowiązuje się zapewnić podróżnemu opłacone zakwaterowanie, w zarezerwowanym terminie, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych (wojna, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przeszkody natury sanitarnej, elementarna zmiana pogody, interwencja władz, itp.). 

Firma Jelena Travel może zaproponować zmianę zarezerwowanej kwatery lub odwołać jej wynajem, w całości lub częściowo, jeżeli przed lub w trakcie trwania pobytu dojdzie do sytuacji wyjątkowych, których nie można poprawić ani obejść; gdyby doszło do nich w trakcie reklamowania lub sprzedaży programu i byłyby usprawiedliwionym powodem dla firmy Jelena Travel by tej oferty nie reklamować ani nie przyjmować zgłoszeń i potwierdzeń wynajmu. 

Jeżeli gość wpłaci rezerwację, której Jelena Travel. nie może zrealizować (on-line lub na podstawie błędnej oferty) zostanie mu zaproponowana oferta alternatywna. 

Jeżeli Jelena Travel. może zaproponować podróżnemu alternatywę, to zmiany zarezerwowanej kwatery można dokonać tylko i wyłącznie po jej akceptacji przez podróżnego. Zaproponowana alternatywa musi być tej samej lub wyższej jakości, od jakości zarezerwowanego zakwaterowania.

Firma Jelena Travel jest zobowiązana poinformować wszystkich podróżnych, którzy potwierdzili swój przyjazd, o zmianach rezerwacji lub o jej odwołaniu, od razu po zaistnieniu sytuacji wyjątkowej. W sytuacji niemożności znalezienia zakwaterowania alternatywnego firma jest zobowiązana oddać podróżnym kwotę za niezrealizowane usługi, pomniejszoną o administracyjne koszty agencji. 

7. PRAWO PODRÓŻNEGO DO ZMIAN I ODWOŁANIA PODRÓŻY 

W przypadku, gdy podróżny chce zmienić lub odwołać rezerwację, zgodną z jego zapytaniem, musi tego dokonać w formie pisemnej (e-mailem na adres: prodaja@trebamodmorhr). Za zmianę uważa się zmiana liczby osób lub daty początku i/lub końca korzystania usług, najpóźniej na 30 dni przed początkiem korzystania z usług. Pierwsza zmiana rezerwacji, jeżeli jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zostanie załatwiona bezpłatnie. Przy każdej kolejnej zmianie rezerwacji należy pokryć koszty jej dokonania, w wysokości 15 EUR. W przypadku, gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa oraz gdy podróżny z tego powodu odstąpi od potwierdzonej rezerwacji, stosuje się określone poniżej warunki odstąpienia od rezerwacji. Zmiana kwatery oraz każda zmiana na 30 dni przed początkiem rezerwacji i krócej, a także w trakcie samego korzystania z niej, traktuje się jako odwołanie rezerwacji.
W przypadku odwołania potwierdzonej rezerwacji zakwaterowania w hotelu, data przyjęcia pisemnego odwołania stanowi podstawę obliczenia kosztów odwołania, w wysokości: 

1. Za odwołanie rezerwacji do 30 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 15% łącznej ceny rezerwacji, minimalnie 15 EUR 

2. Za odwołanie rezerwacji od 29 do 22 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 10% łącznej ceny rezerwacji 

3. Za odwołanie rezerwacji od 21 do 15 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 40% łącznej ceny rezerwacji 

4. Za odwołanie rezerwacji od 14 do 8 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 80% łącznej ceny rezerwacji 

5. Za odwołanie rezerwacji od 7 do 0 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 100% łącznej ceny rezerwacji 

6. Jeżeli rezerwacja zostanie odwołana już po wyjeździe podróżnego lub, jeżeli nie przyjedzie on do zarezerwowanej kwatery, opłata za odwołanie rezerwacji wynosi 100% łącznej ceny. 

 

Jelena Travel zastrzega prawo zmiany kosztów anulacji o czym poinformuje podróżnego podczas składania oferty.

Przy każdym odwołaniu rezerwacji Jelena Travel pobiera opłatę za koszty manipulacyjne, w wysokości 25 EUR.
Jeżeli podróżny musi odwołać rezerwację w ciągu 7 dni przed początkiem usługi, agencja mu oferuje możliwość znalezienia nowego Podróżnego na tę samą rezerwację, pod warunkiem, że jest to możliwe (decyzja zależy również od wynajmującego obiekt). W tym wypadku agencja doliczy tylko rzeczywiste koszty, spowodowane zamianą Podróżnego. Nowa osoba przejmuje na siebie wszystkie obowiązki, wynikające z niniejszych Ogólnych warunków. 
Jeżeli podróżny nie przyjedzie do zarezerwowanej kwatery do północy pierwszego dnia pobytu ani nie zgłosił się do agencji, ani do bezpośredniego organizatora usługi, rezerwację uważa się za odwołaną, a koszty jej odwołania oblicza się według wyżej określonych stawek. Jeżeli rzeczywiste koszty związane z jej odwołaniem są wyższe od wyżej ustalonych kwot, agencja ma prawo do zapłaty za realnie poniesione koszty. 
Agencja nie rekompensuje Podróżnemu kosztów związanych z zakupem dokumentów podróży lub wiz, związanych z rezerwacją, którą podróżny odwołuje. 


 1. OBOWIĄZKI FIRMY JELENA TRAVEL

  Firma Jelena Travel jest zobowiązana z należytą starannością zadbać o wykonanie usług oraz o wybór osoby wynajmującej obiekt oraz zadbać o prawa i interesy podróżnego, zgodnie z dobrymi obyczajami, obowiązującymi w turystyce. 
  Firma Jelena Travel jest zobowiązana zagwarantować podróżnemu wszystkie wykupione usługi i dlatego odpowiada przed nim w sprawie ewentualnego, częściowego lub całościowego, ich wykorzystania 
  Firma Jelena Travel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zmiany i niewykonania usług, do jakich doszło z powodu siły wyższej ani z powodu opóźnienia środków transportu, za które przewoźnik, według przepisów i międzynarodowych konwencji, nie odpowiada. W tych przypadkach podróżny sam pokrywa dodatkowe koszty. 

  9. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO 

  Podróżny jest zobowiązany:
 • – posiadać ważne dokumenty podróży. Koszty ich utraty lub kradzieży w trakcie podróży ponosi podróżny
 • – stosować się do przepisów celnych i dewizowych Republiki Chorwacji oraz krajów, w których przebywa w trakcie podróży
 • – postępować zgodnie z regulaminem, obowiązującym w wynajętej kwaterze oraz współpracować z jej gospodarzem
 • – od razu po przyjeździe do wynajętej kwatery, przedstawić wynajmującemu voucher z dokładnie oznaczoną liczbą osób i rodzajem usług, które muszą być zrealizowane
 • – udostępnić wynajmującemu kwaterę dane osobowe/dokument osobowy celem wpisania danych do systemu Izby Turystycznej oraz spełnienie innych obowiązków zgodnie z prawem Republiki Chorwacji lub innych krajach w których podróżny zarezerwował zakwaterowanie.

 

W przypadkach nie stosowania się do niniejszych obowiązków, podróżny ponosi koszty i odpowiada za wyrządzoną szkodę. Potwierdzając rezerwację, podróżny zobowiązuje się, że jeżeli spowoduje jakiekolwiek szkody to na miejscu zapłaci za nie wynajmującemu.

10. BAGAŻ 

Bagaż jest przewożony na odpowiedzialność podróżnego.
Jelena Travel nie jest odpowiedzialna za uszkodzony lub zagubiony bagaż ani za kradzież bagażu lub drogocennych przedmiotów z kwatery. Zgłoszenie uszkodzenia lub zagubienia bagażu podróżny składa osobie, wynajmującej kwaterę i właściwemu posterunkowi policji.

 1. UBEZPIECZENIE OD RYZYKA ODWOŁANIA PODRÓŻY

  Jeżeli Podróżny w chwili rezerwacji przewiduje, że z powodu określonych sytuacji, mógłby być zmuszony do odwołania podróży, agencja rekomenduje opłacenie polisy ubezpieczenia od odwołania podróży. Takiego rodzaju ubezpieczenia nie można wykupić w terminie późniejszym, tylko w momencie zgłaszania podróży. Premia ubezpieczenia obliczana jest w zależności od wartości podróży, na podstawie cennika towarzystwa ubezpieczeń, z którym Agencja zawarła umowę. Oferta ubezpieczenia zostanie wysłana podróżnemu na podstawie zapytania.

  Jeżeli Podróżny nie ma ubezpieczenia od ryzyka odwołania podróży, a musi ją odwołać i posiada potwierdzenie o jednej z wymienionych, nieprzewidzianych przeszkód, agencja zatrzymuje prawo wypłaty, według przepisów określonych w artykule 7 niniejszej Umowy. Wraz z opłaceniem polisy ubezpieczenia od ryzyka odwołania podróży, Podróżny wszystkie wierzytelności przenosi na towarzystwo ubezpieczeń, którego polisę posiada. Agencja zobowiązuje się zagwarantować podróżnemu całą dokumentację, potrzebną do załatwienia formalności przed towarzystwem ubezpieczeń, a która odnosi się do rezerwacji. Wszystkie pozostałe warunki ubezpieczenia znajdują się w polisie ubezpieczenia i rekomendujemy każdemu podróżnemu do ich uważnego przeczytania.

  12. UBEZPIECZENIE PODRÓŻY 

  Ceny podróży nie zawierają «pakietu» ubezpieczenia podróży: ubezpieczenie od ryzyka nieszczęśliwego wypadku i choroby lokomocyjnej, ubezpieczenie od uszkodzenia i utraty bagażu, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. 

  Podpisywaniem Umowy podróży, czyjej integralną częścią są niniejsze Warunki, uważa się że podróżnym zostały zaproponowane i rekomendowane, wyżej opisane, ubezpieczenia dodatkowe. W przypadku, gdy podróżny chce mieć powyższe ubezpieczenia, można je umówić bezpośrednio u ubezpieczyciela lub w agencji, przy czym agencja działa jak pośrednik. Zwracamy uwagę na dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia przed ich zakupem.

  13. ROZPATRYWANIE ZAŻALEŃ 

  Każdy podróżny – posiadacz umowy ma prawo zgłoszenia zażalenia na niezrealizowaną a umówioną usługę. Jeżeli usługi z oferty zostały wykonane na niskim poziomie, podróżny może wystąpić o proporcjonalne odszkodowanie, na podstawie pisemnego zażalenia. Każdy podróżny ma prawo do złożenia skargi z powodu niewykonania zapłaconej usługi. Każdy podróżny – posiadacz potwierdzonej rezerwacji, skargę musi wnieść oddzielnie. 

  Podróżny jest zobowiązany w dniu przyjazdu, u wynajmującego (recepcjonisty lub właściciela kwatery itp.) zgłosić reklamację nieodpowiedniej usługi i o tym fakcie poinformować firmę Jelena Travel (telefonicznie lub e-mailem) lub jej upoważnionego przedstawiciela. Podróżny jest zobowiązany najpierw poinformować o tym wynajmującego i spróbować z nim znaleźć zadowalające rozwiązanie. Podróży jest zobowiązany współpracować z wynajmującym i agencją w celu pozytywnego załatwienia skargi. Jeżeli Podróżny na miejscu zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie, odpowiadające opłaconej usłudze, agencja nie jest zobowiązana do przyjęcia późniejszej skargi. 

  Jeżeli nawet po interwencji na miejscu, problem nie został rozwiązany, to najpóźniej 8 dni po powrocie z wypoczynku, podróżny jest zobowiązany wysłać do agencji pisemną skargę, razem z załączoną dokumentacją i zdjęciami, które dowodzą jej uzasadnienia, drogą elektroniczną lub pocztą. Agencja rozpatrywać będzie tylko kompletnie udokumentowane skargi, które wpłynęły w ciągu 8 dni od dnia zakończenia rezerwacji. 

  Dopóki trwa postępowanie wyjaśniające, maksymalnie 15, tj. 28 dni od złożenia skargi, podróżny nieodwołalnie zrzeka się możliwości pośrednictwa osoby trzeciej, arbitrażu UHPA lub innej instytucji oraz udzielania informacji dla mediów. W tym samym czasie podróżny zrzeka się prawa do zażalenia. 

  Najwyższe odszkodowanie na pojedynczą skargę może osiągnąć kwotę zareklamowanej części usługi, ale nie może zawierać kosztów wykorzystanych już usług ani łącznych kosztów usługi. Niniejszym wyłącza się prawo podróżnego do odszkodowania za totalną szkodę. Agencja nie może być odpowiedzialna za ewentualne warunki klimatyczne, czystość i temperaturę morza w miejscach turystycznych ani za żadne temu podobne sytuacje i wydarzenia, które mogą spowodować niezadowolenie podróżnych, a bezpośrednio nie odnoszą się na jakość zarezerwowanej kwatery (np. zła pogoda, złe warunki na plaży, zbyt duża odległość od kwatery do plaż ogólnodostępnych, zbyt duży tłok na drogach, kradzież lub uszkodzenie majątku podróżnego itp.). 

  14. SĄD 

  Ewentualne spory, wynikłe ze sposobu zastosowania postanowień niniejszej Umowy, podróżny i agencja będą się starały rozwiązać polobownie. W przeciwnym wypadku, właściwym do ich rozstrzygnięcia ustala się Sąd Okręgowy w Velikej Goricy, a miarodajnym prawo chorwackie.

  UWAGI:

Informacja o sposobie składania zastrzeżeń zgodnie z chorwacką Ustawą o świadczeniu usług w turystyce Narodne novine 130/17 udostępniona jest w języku polskim na stronie internetowej: www.trebamodmor.hr

Informacja podróżnymi związana o Regulaminem o ochronie danych osobowych (RODO)

udostępniona jest w języku polskim na stronie internetowej: www.trebamodmor.hr.

Umowa o gwarancję zawarta z firmą ubezpieczeniową Vienna Insurance Group – numer umowy: 1500-00000634.

Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedziałności: 1399-00039243.

Jelena Travel oferuje pakiet ubezpieczenia podróży Vienna Insurance Group (oferta zostanie wysłana na zapytanie).